NEWS & EVENTS

บริษัท สันต์ไทย จำกัด รับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award

ความเป็นมาของรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award

ปี ๒๕๓๕ ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดให้มีการพิจารณารางวัล ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลกโดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศ

ภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๙) เป็นปีที่ ๒๕ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลทุกครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จนสามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและมูลค่ารวม ทั้งเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักเข้าประเทศ

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ Prime Minister’s Export Awardถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จ สูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทั้งสินค้า และบริการประเภทต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับรางวัล (รวมไปถึง ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับรางวัล)ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากลรวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกของไทยที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ซึ่งจากผลการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปี ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๒๔ ปี มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ รับรางวัลแล้วรวม ๔๖๕ บริษัท

โดยบริษัท สันต์ไทย จำกัด เป็นเกียรติได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ประจำปี2010 ประเภท Best Thai Brand (รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออกไทยที่มีการส่งออกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2010

Copyright ©2016 SHUN THAI CO.,LTD All rights reserved.